Lietuvos neariminės tausojamosios žemdirbystės asociacija 

Čia prašome įrašyti savo šūkį

 

Lietuvos neariminės tausojamosios žemdirbystės asociacijos
ĮSTATAI
1. BENDROJI DALIS
1.1. Lietuvos neariminės tausojamosios žemdirbystės asociacija (toliau tekste vadinama Asociacija) - savo pavadinimą bei sąskaitą Lietuvos Respublikos kredito įstaigoje turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
1.2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste vadinamas Civiliniu kodeksu), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (toliau tekste vadinamas Asociacijos įstatymu), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais Asociacijos įstatais (toliau tekste vadinami Įstatais).
1.3. Asociacijos pavadinimas – Lietuvos neariminės tausojamosios žemdirbystės asociacija.
1.4. Asociacijos teisinė forma – asociacija.
1.5. Asociacijos veiklos laikotarpis - neribotas.
1.6. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
1.7. Asociacija turi teisę gauti paramą. Asociacija, pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.
1.8. Už savo prievoles Asociacija atsako tik savo turtu. Asociacija neatsako už Asociacijos narių prievoles, kaip ir Asociacijos nariai neatsako už Asociacijos prievoles.
2. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS
2.1. Asociacijos veiklos tikslai yra koordinuoti Asociacijos narių, įmonių ir organizacijų veiklą bendriems uždaviniams spręsti, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti, įskaitant Asociacijos narių atstovavimą teisme, ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
2.2. Asociacija, vykdydama savo veiklą bei veikdama žemiau nurodytose veiklos srityse:
2.2.1. Atstovauja ir gina savo narių deleguotus interesus įvairiose valstybinėse ir kitose Lietuvos Respublikos bei užsienio šalių institucijose bei organizacijose, Lietuvos Respublikos ir užsienio teismuose, arbitraže, teisminėse institucijose, kitose ne teisminėse institucijose, nagrinėjančiose ginčus ne teisme tvarka;
2.2.2. Prisideda prie neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijų populiarinimo, tobulinimo ir plėtros Lietuvoje.
2.2.3. Sudaro sąlygas glaudesniam bendradarbiavimui tarpusavyje su Lietuvos Respublikos valdymo ir administracinėmis struktūromis, kad racionaliau būtų panaudojami ir vystomi esami potencialai;
2.2.4. Ruošia pastabas įstatymų ir poįstatyminių aktų, kurie susiję su Asociacijos narių veikla, projektams, Atstovauja Lietuvos Respublikos Seime ir Lietuvos Respublikos Vyriausybėje ginant pareikštas pastabas;
2.2.5. Skelbia konkursus, rengia parodas, muges, aukcionus, konferencijas ir kitus mokslinius-gamybinius renginius;
2.2.6. Koordinuoja Asociacijos narių veiklą sprendžiant kompleksines neariminės tausojamosios technologijos taikymo augalininkystės produkcijos gamybos srityje, kokybės gerinimo, ekonomikos ir ekologijos ir kitas problemas;
2.2.7. Sudaro nuolatines arba laikinas specialistų, ekspertų, konsultantų grupes aktualioms grūdų ir kitos žemės ūkio produkcijos auginimo naudojant neariminę tausojamąją technologiją problemoms spręsti;
2.2.8. Leidžia periodinius ir vienkartinius leidinius, skelbia analitines apžvalgas, padeda Asociacijos nariams gauti reikiamą informaciją;
2.2.9. Tarpusavio ginčams spręsti sušaukia trečiųjų teismą;
2.2.10. Vykdo kitą, LR galiojančiais įstatymais neapribotą, veiklą.
2.3. Asociacijos veiklos rūšys yra:
2.3.1.leidybinė veikla (58);
2.3.2.viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla (70.21);
2.3.3.konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla (70.22);
2.3.4.reklama (73.1);
2.3.5.posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);
2.3.6.kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);
2.3.7.kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29);
2.3.8.verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla (94.11).
2.4. Licencijuojamą veiklą Asociacija vykdo tik gavusi licenciją (leidimą) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir/ar juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla yra grūdų ir kitos pirminės žemės ūkio produkcijos gamyba, pateikę Asociacijos vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis Įstatų reikalavimų ir sumokėję visuotinio narių susirinkimo sprendimu nustatyto dydžio stojamąjį nario įnašą ir nario mokestį.
3.2. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.
3.3. Stojamojo nario įnašo ir nario mokesčio dydis, mokėjimo tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
3.4. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Asociacijų įstatyme.
3.5. Asociacijos narių pareigos:
3.5.1. laikytis Įstatų;
3.5.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų sprendimus;
3.5.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose;
3.5.4. saugoti Asociacijos ir jos narių veiklos komercines paslaptis;
3.5.5. nustatytais terminais ir tvarka mokėti stojamąjį nario įnašą ir nario mokestį;
3.5.6. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei Įstatuose numatytas teises ir pareigas.
3.6. Asociacijos nariai:
3.6.1. turi lygias teises dalyvauti Asociacijos veikloje;
3.6.2. ar jų įgalioti atstovai turi teisę dalyvauti Asociacijos veikloje, rinkti ir būti išrinktais į Asociacijos valdymo organus, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus;
3.6.3. turi teisę gauti informaciją apie Asociaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Įstatų nustatyta tvarka;
3.6.4. likvidavus Asociaciją, turi teisę gauti Asociacijos turto dalį.
3.7. Visi Asociacijos steigėjai nuo Asociacijos įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre tampa Asociacijos nariais.
3.8. Į Asociacijos narius priimama Tarybos sprendimu, gavus raštišką pareiškėjo prašymą Asociacijos vadovui. Artimiausio, po prašymo pateikimo dienos, Tarybos posėdžio metu turi būti priimtas sprendimas dėl pareiškėjo priėmimo į Asociacijos narius. Apie priimtą sprendimą Asociacijos vadovas praneša pareiškėjui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo, pareiškėjo prašyme nurodytu el. pašto adresu.
3.9. Asociacijos narys turi teisę bet kada išstoti iš Asociacijos, apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų pranešęs Tarybai. Tokio Asociacijos nario narystės nutraukimą tvirtina Taryba. Šioje dalyje nurodytu atveju nario stojamieji įnašai, nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
3.10. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos Tarybos sprendimu, priimtu Tarybos narių balsų dauguma. Narys gali būti pašalintas iš Asociacijos narių sąrašo, jei Taryba nustato, kad Asociacijos narys nepaiso Tarybos nustatytų Asociacijos veiklos tikslų, nesumoka stojamojo įnašo, nemoka nario mokesčio, nedalyvauja Asociacijos veikloje, kenkia Asociacijai, jos nariams arba kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktų ir/ar Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir / ar Tarybos nustatytas pareigas.
3.11. Išstojantys arba Tarybos sprendimu pašalinti iš Asociacijos narių, praranda bet kokią teisę į Asociacijai narystės nutraukimo ar pašalinimo metu priklausantį turtą.
4. ASOCIACIJOS ORGANAI
4.1. Asociacijos organai yra:
4.1.1. visuotinis narių susirinkimas;
4.1.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas - vadovas;
4.1.3. kolegialus Asociacijos valdymo organas – Taryba.
4.2. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija:
1) keičia asociacijos įstatus;
2) skiria (renka) ir atšaukia tarybos narius, revizorių;
3) nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką, jei asociacijos įstatuose mokėjimo tvarka nenustatyta;
4) per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą;
5) priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
6) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
7) keičia asociacijos buveinę.
4.3. Visuotinį narių susirinkimą šaukia Taryba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu Įstatų nustatytais terminais Taryba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia Asociacijos vadovas. Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas Įstatuose nurodytame šaltinyje arba įteiktas kiekvienam nariui pasirašytinai ar išsiųstas šioje Įstatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip likus 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Jeigu visuotinis narių susirinkimas neįvyksta, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 (dvidešimt vienai) kalendorinei dienai nuo neįvykusio visuotinio narių susirinkimo dienos. Apie pakartotinį visuotinį narių susirinkimą nariams turi būti pranešta šiame punkte nustatytais būdais ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo.
4.4. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos Asociacijų įstatyme.
4.5. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė Asociacijos narių grupė, sudaranti ne mažiau kaip 1/5 (vieną penktąją) visų Asociacijos narių, Taryba arba Asociacijos vadovas.
4.6. Asociacijos vadovą skiria (renka) ir atšaukia, nustato jo atlyginimą ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus Taryba.
4.7. Asociacijos vadovas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu.
4.8. Asociacijos vadovas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:
4.8.1. atsako už Asociacijos veiklos tikslų įgyvendinimą;
4.8.2. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;
4.8.3. parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių susirinkimui;
4.8.4. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
4.8.5. pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, Tarybai ir Asociacijos nariams;
4.8.6. analizuoja Tarybos pasiūlymus;
4.8.7. viešai skelbia ar organizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
4.8.8. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;
4.8.9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Įstatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.
4.9. Tarybą iš 7 narių 3 (trejų) metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas atviru balsavimu. Tarybos narių kadencijų skaičius neribojamas. Tarybos nariais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.
4.10. Tarybos nariais išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai, už kuriuos taip pat balsavo ne mažiau kaip pusę balsavusiųjų.
4.11. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Asociacijos narys – fizinis asmuo, dalyvauja asmeniškai pats arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgalioja kitą asmenį, arba su juo sudaro balsavimo teisės perleidimo sutartį. Asociacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas visuotiniame narių susirinkime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių.
4.12. Taryba:
4.12.1. analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir Asociacijos vadovui;
4.12.2. priima sprendimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;
4.12.3. svarsto Tarybos narių, Asociacijos narių ir Asociacijos vadovo pateiktus klausimus;
4.12.4. Priima sprendimus dėl Asociacijos narystės kitose asociacijose, įmonėse ir kitose organizacijose;
4.12.5. nustato Asociacijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina darbuotojų atlyginimų dydžius;
4.12.6. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
4.12.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Įstatų Tarybai kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.
4.13. Taryba iš savo narių skiria (renka) Tarybos pirmininką, kuris:
4.13.1. kviečia ir veda Tarybos posėdžius, skelbia jų darbotvarkę;
4.13.2. vadovauja Tarybos darbui;
4.13.3. užtikrina Tarybos ir visuotinio narių susirinkimo sprendimų vykdymą;
4.13.4. atlieka kitas funkcijas, numatytas Įstatuose.
4.14. Sprendimus Taryba priima savo posėdžiuose. Taryba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.
5. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
5.1. Asociacijos lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos veiklos tikslams įgyvendinti.
5.2. Asociacijos vadovas per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, turi parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Asociacija sudaro sąlygas Asociacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.
5.3. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 3 (trijų) metų laikotarpiui išrinktas revizorius.
6. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI
6.1. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai ir kitais šiuose Įstatuose nustatytais atvejais, skelbiami VĮ „Registrų centras“ leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
6.2. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama Asociacijos nariams jų nurodytu elektroniniu pašto ar gyvenamosios vietos (registruotos buveinės) adresu. Su visa informacija Asociacijos nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje. Už pateiktų elektroninio pašto, gyvenamosios vietos (registruotos buveinės) adreso pasikeitimus ir tinkamą Asociacijos informavimą atsako Asociacijos nariai.
6.3. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo Asociacijos nariams tvarką tvirtina Taryba.
6.4. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija Asociacijos nariams pateikiama atlyginus šių dokumentų paruošimo, kopijavimo, siuntimo išlaidas.
7. ASOCIACIJOS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS. STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
7.1. Asociacija gali steigti savo filialus arba atstovybes.
7.2. Asociacijos filialai ir atstovybės steigiamos bei jų veikla nutraukiama Civiliniame kodekse nustatyta tvarka.
7.3. Taryba priima sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus, taip pat priima sprendimus skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus.
8. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
8.1. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
9. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
9.1. Asociacijos buveinė keičiama asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
10. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA
10.1. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
10.2. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka.
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Asociacijos pakeistus įstatus pasirašo Asociacijos vadovas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.
11.2. Klausimai, neaptarti Įstatuose, sprendžiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11.3. Įstatai pasirašyti 3 (trimis) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią.
Šie Įstatai priimti Lietuvos neariminės tausojamosios žemdirbystės asociacijos 2020 m. sausio 19 d. steigiamajame narių susirinkime.
Įgaliotas įstatus pasirašyti asmuo                   Jonas Venslovas
2020-01-19

 

Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie